JELENTKEZÉS
hello world!

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti
BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a Kormos Mónika Márta ev. hogyan és meddig kezeli az Ön különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe.

Az adatkezelési tájékoztató tartalma:

 1. Az adatkezelő adatai
 2. http://kepzocentrum.huhttp://felnottkepzocentrum.hu (azonos honlapra mutató domainnevek) honlapot használók adatkezelése
 3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése
 4. Jogok, jogorvoslati lehetőség
 5. Adatfeldolgozók megnevezése

1. Az adatkezelő adatai

Felnőttképző Centrum Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Felnőttképző Centrum Kft.
Adószám: 27491948-1-43
Cégjegyzékszám: 01-09-392287
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-96918014
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/002569
Felnőttképzési engedélyszám: E/2022/000006
Mobil: +36 70 679 0395
Weboldal: www.kepzocentrum.hu vagy felnottkepzocentrum.hu
E-mail: iroda@kepzocentrum.hu
Székhely, számlázási és levelezési cím:
Felnőttképző Centrum Kft.
1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1

2. A http://kepzocentrum.huhttp://felnottkepzocentrum.hu honlapot használók adatkezelése

2.1 Kapcsolatfelvétel

A képző intézmény honlapján feltüntetésre kerülő szolgáltatások iránt érdeklődők jellemzően a honlapon megadott e-mail címre küldenek e-mail-t, vagy a megadott telefonszámon személyesen kezdeményezik a kapcsolatfelvételt.

Ennek során a képző intézmény a következő személyes adatokat kezeli:
• név,
• telefonszám,
• e-mail cím.

Az adatokat kapcsolatfelvétel céljából a képző intézmény vezetője és az általa kijelölt kollégák kezelik, aminek jogalapja a kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása, valamint a jogos érdek, azaz mindkét félnek jogos érdeke, hogy a kapcsolat létrejöttéhez és működtetéséhez a megfelelő adatokkal rendelkezzenek. A telefonszám és e-mail cím csak annyiban minősül személyes adatnak, amennyiben a kapcsolatfelvételt kérő cég vagy intézmény munkatársa a saját magán telefonszámát és/vagy magán e-mail címét adja meg vagy a kapcsolatfelvételt magánszemélyként kezdeményezik.
Az adatokhoz ezen kívül a technikai hátteret biztosító webkezelő cég férhet hozzá, azonban az adatok további kezelésére a webkezelő semmilyen formában nem jogosult. A kapcsolatfelvételt követően a személyes adatokat a képző intézmény csak addig kezeli, ameddig a kapcsolat fenntartásához az feltétlenül szükséges, ezt követően a képző intézmény az adatokat törli a nyilvántartásából.

2.2 Cookie használata

A képző intézmény honlapjának megtekintésekor, úgynevezett cookie (magyar elnevezése: süti) kerül a számítógépére, amely technikai jellegű segítséget nyújt a weblapszolgáltatónak. Néhány cookie feltétlenül szükséges az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikai információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy a felhasználó számára kényelmesebbé és hasznosabbá tegyék az oldalt.
Vannak olyan cookie-k is, amelyek csak átmenetileg kerülnek tárolásra és törlődnek a böngésző bezárásával, de léteznek hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k is. A cookie-k célja:
• a honlap használatát könnyítik meg a látogatók számára azzal, hogy az egyénhez kapcsolódó beállításokat, használati szokásokat rögzítik, így megkönnyítik a weblapokon való navigációt,
• az oldal továbbfejlesztése, javítása a látogatói igényeket figyelve,
• a felhasználói élményt javítja azzal, hogy rögzíti az oldalt látogató szokásait, így a következő látogatáskor megkönnyíthetjük a használatát,
• a lap továbbfejlesztése érdekében statisztikai elemzéssel vizsgáljuk, hogy a látogató hogyan használ más online szolgáltatásokat.

A cookie-k fontosabb típusai
• Munkamenet Cookie-k
Az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, lehetővé teszik a látogató által végzett műveletek megjegyzését. Alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. Csak az adott látogatás időtartama alatt élnek, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
• A használatot támogató Cookie-k
Lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. melyik nyelvet választotta, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg stb.) a látogató. Azért szükséges, hogy a következő látogatásnál mindezt ne kelljen újból megadni.
• Hirdetéshez kapcsolódó Cookie-k
A hirdetésekhez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon.
• Teljesítményt biztosító Cookie-k
Információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). A weblap
továbbfejlesztése érdekében használják.
Fontos! A cookie-k engedélyezése esetén a honlap, illetve annak üzemeltetője semmilyen azonosítót vagy jelszót nem jegyez meg, a személyes adatok (például IP cím) azonosításra alkalmatlan módon tárolódnak, illetve bizonyos időközönként automatikusan törlődnek is a rendszerből.

A cookie-k beállítása, esetleges letiltása
A cookie-k célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, ezért letiltásuk esetén nem garantált, hogy a honlap megtekintője annak minden funkcióját használni tudja.
A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez az automatikus beállítás is megváltoztatható.

3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel:
Amennyiben Ön képzésen vesz részt a képző intézmény szervezésében, úgy a képző intézménynek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie a felnőttképzésről szóló

2013. évi LXXVII. törvény értelmében:

 • viselt családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • születési hely és idő,
 • anyja születéskori családi és utóneve,
 • legmagasabb iskolai végzettség,
 • elektronikus levelezési cím,
 • oktatási azonosító szám*,
  valamint
 • a képzéssel összefüggő adatok, például: végzettség, szakképesítés, szakképzettség, idegennyelvismeret, a képzésbe történő belépéssel, a képzés elvégzésével, vagy abból történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett diákhitellel kapcsolatos adatok.

*Oktatási azonosító szám: amennyiben Ön még nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, úgy a képző intézmény igényli azt meg az illetékes szervtől, és tájékozatja Önt annak elkészülte után, az Ön oktatási azonosító számáról.

Adatok továbbítása a felnőttképzési államigazgatási szerv részére:
Adatkezelő köteles a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül, a képzésben részt vevőkről az alábbi adatokat továbbítani:

 • viselt családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • születési hely és idő,
 • anyja születéskori családi és utóneve,
 • elektronikus levelezési cím,
 • oktatási azonosító szám, (amennyiben Ön rendelkezik ilyennel, részleteket lásd fent)
 • legmagasabb iskolai végzettség.

A FAR adatbázis intézményi kezelője:
A FAR-t a felnőttképzési államigazgatási szerv kezeli, ennek jogszabályban kijelölt intézménye:
Név: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Képviseli: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
e-mail: pest@pest.gov.hu

Oktatási azonosító szám
Az oktatási azonosítót az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény rendelkezései értelmében az Oktatási Hivatal hozza létre, és emeli be a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

Az Ön által megadott személyes adatok ellenőrzése
Miután a képző intézmény az Ön megadott adatait rögzíti a FAR-ban, a rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat, összevetve azokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint nyilvántartott adatokkal.

A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben lévő adatok személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra átadhatóak a Központi Statisztikai Hivatal részére.
Az adatkezelés célja, jogalapja, hozzáféréssel rendelkezők köre és időtartama
A fentiekben részletezett adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen.
Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.
Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, a vezetőség és az oktató férhetnek hozzá. A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe továbbított adatokról a fentiekben részletezettek szerinti illetékes szervek férnek hozzá.
A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.
A felnőttképzési államigazgatási szerv a részére továbbított adatokról, valamint a képzés sikeres elvégzésével megszerezhető tanúsítványokról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartást a felnőttképzési államigazgatási szerv azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, ezt követően átadja az illetékes levéltárnak, majd törli a nyilvántartást.

A képző intézmény a fentiekben felsorolt esetek kivételével, az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, azonban hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Egyéb adatkezelés: kapcsolattartás és pénzügyi teljesítés
A kapcsolattartás érdekében képző intézmény a további adatokat kérheti el Öntől:

 • telefonszám (mobil és/vagy vezetékes)
 • lakcím

Ebben az esetben az adatkezelés célja: mindkét fél jogos érdeke a zökkenőmentes kapcsolattartás érdekében.
Jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az Ön lakcímét a képző intézmény a pénzügyi teljesítés érdekében, vagyis a képzési díjról kiállított pénzügyi bizonylat kiállítása céljából is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az Ön telefonszámát a képző intézmény a képzés végéig kezelheti, ezt követően a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja annak további kezeléséhez.
Az Ön lakcímét, amely az adójogi elévülésig, nyilvántartandó adatnak számít, a képző intézmény legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

4. Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.
A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.
A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti. A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.
A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.
A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.
A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.
Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

5. Adatfeldolgozók

A képző intézmény a személyes adatok tekintetében a következő cég közreműködését igénybe véve kezeli:

 • RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11., 5. em.

A képző intézmény a vele szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozókkal a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak való kezeléséről szerződésben rendelkezik.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön rendelkezik.

Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk.
Kovács Péter
Központi iroda címe: 1145 Budapest, Törökőr utca 62.
Mobil: +36 70 679 0395
E-mail: iroda@kepzocentrum.hu

Fejlődj velünk, tanulj nálunk!

Nem félünk a kihívásoktól, tegyél minket próbára!
JELENTKEZZ KÉPZÉSEINKRE!
Adatkezelési tájékoztató
enterrocketcrossmenu